Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) është kompani lider në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare.

Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitetet lokale dhe në zhvillimin e burimeve njerëzore me anë të aftësive të forta organizative dhe me njerëzit e duhur në vëndin e duhur.

CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm:

Kontrollor Cilësie

Qëllimi i punës

Përgjegjësia dhe detyra e këtij pozicioni është e lidhur me zbatimin e masave të sigurisë të vendosura nga kompania dhe orientuara nga Ligjislacioni në fuqi për mbrojtjen e shëndetit të punonjësve gjatë punës si dhe monitorimin për kryerjen me përpikmëri të veprimtarisë së punës.

Roli dhe përgjegjësitë:

 • Zbaton me përpikmëri kompetencat dhe procedurat e duhura lidhur me Ruajtjen dhe Sigurinë në Punë të punonjësve në mbështetje të rregullave dhe standarteve që kompania aplikon si dhe të Legjislacionit në fuqi.
 • Merr pjesë në inspektimet në terren për të identifikuar dhe vlerësuar kushtet që mund të jenë të rrezikshme për punonjësit. Aty ku ekziston mospërputhja, regjistron shkeljet, rekomandon veprime korrigjuese dhe vendos afate për të siguruar që veprimet janë ndërmarrë.
 • Zbaton ligjet, rregulloret, praktikat dhe procedurat e Sigurisë dhe Shëndetit në punë në të gjithë kompaninë.
 • Interpreton legjislacionin dhe rregulloret e reja. Identifikon ata që prekin kompaninë dhe i sjell ato në vëmendjen e Menaxherit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë. Harton rekomandime për politikat, udhëzimet ose procedurat specifike sipas nevojës.
 • Zhvillon dhe rekomandon programe informative, trajnimi dhe informimi për të promovuar qëllimet e Sigurisë dhe Shëndetit në punë midis punonjësve dhe menaxherëve të kompanisë.
  Ekzaminon materialet dhe metodat e trajnimit për Sigurinë dhe ndihmon me ofrimin e trajnimit për të përfshirë përditësimin dhe modifikimin e kurseve ekzistuese, caktimin dhe ndjekjen e përfundimit të trajnimit.
 • Garanton perditesimin e udhezimeve të marra dhe kontrollon ekzekutimin korrekt të tyre gjatë punës.
 • Kontrollon ekzekutimin e sakte të procedurave në fuqi nga punonjësit.
 • Kontrollon punën dhe performancën duke përfshirë përdorimin e DPI.
 • Rrit ndërgjegjesimin e punonjësve për rreziqet që mund të hasin gjatë procesit të punës.
 • Ndjek certifikimet specifike të punonjësve që lidhen me Ruajtjen dhe Sigurinë në punë si dhe përditësimin e tyre në baza vjetore.
 • Verifikon çdo rrezik të paparashikuar që mund të evidentohet gjatë fazave të prodhimit dhe propozon masa sigurie.
 • Asiston Menaxherin e Ruajtjes dhe Sigurisë në Punë per hartimin e programeve parandaluese.

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta Universitare në një nga fushat si; Ruajtja & Siguria në Punë, Kimi, Biologji,Shëndeti Publik, Matematikë, Inxhinjeri, Higjenë Industriale.
 • Minimumi 3 vite eksperiencë në fushën e “Shëndetit dhe Sigurisë në Punë”, preferohet në fushën e industrisë ushqimore.
 • Aftësi për të kuptuar dhe analizuar informacione komplekse dhe t’i paraqesë ato thjeshtë dhe saktë.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese në të shkruar dhe të folur.
 • Aftësi negociuese dhe aftësi bindëse.
 • Të jetë i pajisur me disa nga certifikime në fushën e Ruajtjes & Sigurisë në Punë si p.sh; OHSAS, CSP, CIH, ISO 45001,OHSAS 18001 etj.
 • Përdorues i mirë i programeve Microsoft Office (sidomos Excel).
 • Njohuri të mira të gjuhëve Angleze/Italiane.

Të interesuarit mund te aplikojne duke klikuar ne linkun  (Karriera CCBS) brenda dates 31/07/2024.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen.

Coca-Cola Bottling Shqiperia sh.p.k promovon Shanset e Barabarta.

Të nderuar aplikantë: Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV-në tuaj me qëllim aplikimin për pozicione të reja pune pranë CCBS, jeni të lutur të shtoni në CV-në ose e-mailin tuaj deklaratën e mëposhtme:

“Jap pëlqimin dhe autorizoj CCBS të përpunojë të dhënat e mia personale të pranishme në CV në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qëllim rekrutimi”.

Ju bëjmë me dije se në mungesë të këtij autorizimi, aplikimi Juaj nuk do të merret në konsideratë, por do të skualifikohet dhe fshihet menjëherë.Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes së të dhënave tuaja personale, mund të kontaktoni personin përgjegjës pranë CCBS në numrin e telefonit 0682019291.CCBS informon kandidatët se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit online njoftime.com, për pozicione të lira pune, se të dhënat e tyre personale të pranishme në CV, do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”;CCBS do të ruajë në mënyrë konfidenciale dhe nuk do të tranferojë CV-të e kandidatëve që aplikojnë për pozicione të lira tek ndonjë palë e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të rekrutimit. Në rast se kandidatët nuk do të përzgjidhen për intervistë, CV-të e dërguara prej tyre do të fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, maksimumi 5 ditë pune nga data e mbylljes së njoftimit, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara. CCBS do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar.CCBS mbron të dhënat tuaja personale me teknologji më bashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike. Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gëzon të drejtën që në çdo moment, nëpërmjet një kërkese pranë CCBS në adresën hr@cocacola.al, Ju keni të drejtë që të aksesoni këto të dhena si dhe të kërkoni fshirjen apo korrigjimin e tyre. Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit, i cili është bazuar në pëlqimin e dhënë me dërdimin e CV-së pranë CCBS përpara tërheqjes së tij.