Kontrollor Cilësie

Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) është kompani lider në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare.

Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitetet lokale dhe nëzhvillimin e burimeve njerëzore me anë të aftësive të forta organizative dhe me njerëzit e duhur në vëndin e duhur.

CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm:

Kontrollor Cilësie

Kontrolluesi i cilesise duhet të menaxhoj kontrollin e prodhimit dhe transmetimin e të gjitha informacionet e nevojshme për të vërtetuar cilësinë e produktit ose procesit të prodhimit.

Përgjegjësitë kryesore:

1. Kontrolluesi i Cilësisë duhet të jetë në gjëndje të zhvillojë teknikat analitike dhe proceset e kontrollit
të cilësisë.
2. Kontrolluesi i Cilësisë është përgjegjës për kryerjen e analizave rutinë për të gjitha proceset
teknologjike funksionale të CCBS.
3. Kontrolluesi i Cilësisë është përgjegjës për hartimin dhe plotësimin e dokumentacionin lidhur me
aktivitetet laboratorike në përputhje me procedurat e CCBS e specifikat e TCCC.
4. Kontrolluesi i Cilësisë është përgjegjës për kryerjen e analizave rutinë duke filluar nga lenda e parë,
produkti i gatshëm, lëndet apo proceset ndihmëse.

Aftësitë dhe kualifikimet:

1. Të ketë përfunduar studimet e larta në degët Kimi Industriale/Ushqimore.
2. 3 vjet eksperience në industrinë ushqimore.
3. Njohuri të mira teknike lidhur me analiza Kimike fizike dhe Mikrobiologjike.
4. Njohuri mbi HACCP; GMP.
5. Aftësi të mira komunikuese, të punës në grup.
6. Të jetë disponibel dhe profesional gjatë procesit të punës.
7. Njohuri tëe mira të Gjuhës Italiane/Angleze.
8. Njohuri të avancuara të programeve kompjuterike Excel, Word.

Të interesuarit duhet të dërgojnë një email ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të CV në adresen:hr@cocacola.al, brenda datës 15Shkurt 2024

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen.

Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k promovon shanse të barabarta.

  Të nderuar aplikantë: Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV-në tuaj me qëllim aplikimin për pozicione të reja pune pranë CCBS, jeni të lutur të shtoni në CV-në ose e-mailin tuaj deklaratën e mëposhtme:

  “Jap pëlqimin dhe autorizoj CCBS të përpunojë të dhënat e mia personale të pranishme në CV në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qëllim rekrutimi”.  

  Ju bëjmë me dije se në mungesë të këtij autorizimi, aplikimi Juaj nuk do të merret në konsideratë, por do të skualifikohet dhe fshihet menjëherë.

  Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes së të dhënave tuaja personale, mund të kontaktoni personin përgjegjës pranë CCBS në numrin e telefonit 0682019291.

  CCBS informon kandidatët se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit online ccbs.al, për pozicione të lira pune, se të dhënat e tyre personale të pranishme në CV,  do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”;

  CCBS do të ruajë në mënyrë konfidenciale  dhe nuk do  të tranferojë CV-të e kandidatëve që aplikojnë për pozicione të lira tek ndonjë palë e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të rekrutimit. Në rast se kandidatët nuk do të përzgjidhen për intervistë, CV-të e dërguara prej tyre do të fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, maksimumi 5 ditë pune nga data e mbylljes së njoftimit, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara. CCBS do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar.

  CCBS mbron të dhënat tuaja personale me teknologji më bashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike. Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gëzon të drejtën që në çdo moment, nëpërmjet një kërkese pranë CCBS në adresën hr@cocacola.al, Ju keni të drejtë që të aksesoni këto të dhena si dhe të kërkoni fshirjen apo korrigjimin e tyre. Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit, i cili është bazuar në pëlqimin e dhënë me dërdimin e CV-së pranë CCBS përpara tërheqjes së tij.