Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) është kompani lider në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare.

Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitetet lokale dhe në zhvillimin e burimeve njerëzore me anë të aftësive të forta organizative dhe me njerëzit e duhur në vëndin e duhur.

CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm:

Shpërndarës i Produkteve Cipriani

Qëllimi i punës

Përgjegjës për dërgimin e produkteve të Cipriani tek klientët në kohë dhe me efikasitet. Ky rol kërkon aftësi të shkëlqyera për shërbimin ndaj klientit dhe aftësi për të trajtuar produktet me kujdes për të siguruar që ato të arrijnë në gjendje të përsosur.

Roli dhe përgjegjësitë:

 • Dorëzon produktet Cipriani në shtëpitë dhe bizneset e klientëve brenda zonës së caktuar (Tiranë-Durrës).
 • Siguron dërgimin në kohë dhe të saktë të të gjitha porosive.
 • Verifikon informacionin e dorëzimit dhe merr nënshkrimet e nevojshme pas dorëzimit.
 • Kujdeset për pagesat në dorëzim dhe të bëjë transferimin në llogarinë e dedikuar bankare ditën e ardhshme të punës.
 • Ofron shërbim të jashtëzakonshëm ndaj klientit duke adresuar çdo pyetje apo shqetësim të klientit.
 • Komunikon me mirësjellje dhe efektivitet me klientët, duke përfaqësuar markën Cipriani.
 • Kujdeset për produktet në mënyrë që të parandalojë dëmtimin gjatë transportit.
 • Ngarkoni dhe shkarkoni produktet në mënyrë efikase.
 • Mban shënime të sakta të dorëzimit, duke përfshirë kohën e dorëzimit, ndërveprimet me klientët dhe çdo problem të hasur.
 • Raporton menjëherë ekipin e Cipriani çdo problem lidhur me shpërndarjen.
 • Sigurohet që automjeti i dorëzimit të jetë i mirëmbajtur, i pastër dhe në gjendje të mirë pune.
 • Raporton çdo problem të automjetit në departamentin përkatës për riparime në kohë.

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Leje drejtimi
 • Preferohet përvojë paraprake në një rol te ngjashem
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe shërbimi ndaj klientit.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe për të menaxhuar kohën në mënyrë efektive.
 • Njohje e zonës lokale të shpërndarjes.

Koha e punes: o Ditët: e Martë – e Shtunë o Orari: 13:00 – 21:00

Përfitimet:

 • Përfitime ne lidhje me shëndetin dhe mirëqenien.
 • Mundësi për të punuar me një markë prestigjioze.
 • Potencial për rritje të karrierës brenda kompanisë.
 • Paga konkuruese

Të interesuarit mund te aplikojne duke klikuar ne linkun  (Karriera CCBS) brenda dates 31/07/2024.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen.

Coca-Cola Bottling Shqiperia sh.p.k promovon Shanset e Barabarta.

Të nderuar aplikantë: Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV-në tuaj me qëllim aplikimin për pozicione të reja pune pranë CCBS, jeni të lutur të shtoni në CV-në ose e-mailin tuaj deklaratën e mëposhtme:

“Jap pëlqimin dhe autorizoj CCBS të përpunojë të dhënat e mia personale të pranishme në CV në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qëllim rekrutimi”.

Ju bëjmë me dije se në mungesë të këtij autorizimi, aplikimi Juaj nuk do të merret në konsideratë, por do të skualifikohet dhe fshihet menjëherë.Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes së të dhënave tuaja personale, mund të kontaktoni personin përgjegjës pranë CCBS në numrin e telefonit 0682019291.CCBS informon kandidatët se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit online njoftime.com, për pozicione të lira pune, se të dhënat e tyre personale të pranishme në CV, do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”;CCBS do të ruajë në mënyrë konfidenciale dhe nuk do të tranferojë CV-të e kandidatëve që aplikojnë për pozicione të lira tek ndonjë palë e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të rekrutimit. Në rast se kandidatët nuk do të përzgjidhen për intervistë, CV-të e dërguara prej tyre do të fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, maksimumi 5 ditë pune nga data e mbylljes së njoftimit, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara. CCBS do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar.CCBS mbron të dhënat tuaja personale me teknologji më bashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike. Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gëzon të drejtën që në çdo moment, nëpërmjet një kërkese pranë CCBS në adresën hr@cocacola.al, Ju keni të drejtë që të aksesoni këto të dhena si dhe të kërkoni fshirjen apo korrigjimin e tyre. Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit, i cili është bazuar në pëlqimin e dhënë me dërdimin e CV-së pranë CCBS përpara tërheqjes së tij.