Përgjegjës Turni

CCBS po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin Përgjegjës Turni

Përgjegjës Turni

Përgjegjësia e këtij pozicioni është të organizojë dhe monitorojë aktivitetet e programuara brenda turnit si dhe të sugjerojë ndryshime në mënyrë që të arrihen objektivat e përcaktuara të prodhimit në përputhje me proçedurat dhe politikat e CCBS si dhe të standarteve të cilësisë.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Organizon personelin, monitoron aktivitetet e programuara brenda turnit, si dhe koordinohet me sektorët e mirëmbajtjes dhe cilësisë për të siguruar mbarëvajtjen e proçeseve të prodhimit në përputhje të plotë me proçedurat e aprovuara duke garantuar standartet e higjenës dhe GMP, për të siguruar një vend pune të pastër dhe të sigurtë.
 • Siguron në çdo kohë zbatimin me rigorozitet të rregullave të Shëndetit dhe Sigurisë në punë dhe Sigurisë mjedisore nga i gjithë personeli nën varësi.
 • Plotëson dhe dorëzon në kohë të dhënat statistikore të prodhimit, analizon shkaqet dhe mban përgjegjësi për skarcitetet e dala gjatë proçesit.

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë, përbëjnë avantazh Degët Inxhinieri ose Shkenca të Natyrës.
 • Të ketë minimumi 3 vite eksperiencë në nje rol të ngjashëm, mundësisht në industri prodhimi pijesh.
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative dhe të jetë i aftë për tu përshtatur shpejt ndaj ndryshimeve.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
 • Të ketë aftësi në përdorimin e MS excel dhe Outlook.
 • Të ketë njohuri të gjuhës italiane dhe/ose angleze.

  Të nderuar aplikantë: Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV-në tuaj me qëllim aplikimin për pozicione të reja pune pranë CCBS, jeni të lutur të shtoni në CV-në ose e-mailin tuaj deklaratën e mëposhtme:

  “Jap pëlqimin dhe autorizoj CCBS të përpunojë të dhënat e mia personale të pranishme në CV në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qëllim rekrutimi”.  

  Ju bëjmë me dije se në mungesë të këtij autorizimi, aplikimi Juaj nuk do të merret në konsideratë, por do të skualifikohet dhe fshihet menjëherë.

  Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes së të dhënave tuaja personale, mund të kontaktoni personin përgjegjës pranë CCBS në numrin e telefonit 0682019291.

  CCBS informon kandidatët se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit online ccbs.al, për pozicione të lira pune, se të dhënat e tyre personale të pranishme në CV,  do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”;

  CCBS do të ruajë në mënyrë konfidenciale  dhe nuk do  të tranferojë CV-të e kandidatëve që aplikojnë për pozicione të lira tek ndonjë palë e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të rekrutimit. Në rast se kandidatët nuk do të përzgjidhen për intervistë, CV-të e dërguara prej tyre do të fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, maksimumi 5 ditë pune nga data e mbylljes së njoftimit, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara. CCBS do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar.

  CCBS mbron të dhënat tuaja personale me teknologji më bashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike. Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gëzon të drejtën që në çdo moment, nëpërmjet një kërkese pranë CCBS në adresën hr@cocacola.al, Ju keni të drejtë që të aksesoni këto të dhena si dhe të kërkoni fshirjen apo korrigjimin e tyre. Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit, i cili është bazuar në pëlqimin e dhënë me dërdimin e CV-së pranë CCBS përpara tërheqjes së tij.